Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Księgowość Agnieszka Komorowska
 2. Adres: ul. Ludwika Rydygiera 8/20 lok. 105, 01-793 Warszawa
 3. Adres e-mail: biuro@amk-ksiegowosc.pl nr tel. 600 410 315
 4. Biuro pozyskało i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w
  zakresie prowadzenia rachunkowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w
  umowie lub zleceniu.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla
  wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności
  określonych w umowie lub zleceniu wyłącznie na Pani/Pana życzenie, a także innym podmiotom współpracującym,
  które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować
  swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla
  przechowywania tego rodzaju danych.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Biuro Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  o prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  o prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  o prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w
  sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  o prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  o prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
 10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma
  Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia. Podanie
  danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z Biurem
  Rachunkowym przedmiotowej umowy lub zlecenia na wykonanie usługi